ПРОФЕСИОНАЛЕН ОБЕЗМАСЛЕТЕЛ ЗА КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ 5 л.

  • Марка: PACHICO
  • Кат. номер: PC-06-5L

PRO KITCHEN OVEN & CONVECTOMATE 5L.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОБЕЗМАСЛЕТЕЛ ЗА КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ

 

 

Описание: Професионален продукт за почистване на силно замърсени повърхности с мазнини и нагари при приготвяне на храни във фурни, грилове, скари, фритюрници, атмуси, конвектомати и др.

Начин на употреба: Нанася се с тригер спрей за пяна върху замърсената повърхност. Пяната позволява препарата по-лесно да се задържа по вертикалните повърхности и го прави по ефикасен, същевременно се неутрализира специфичната миризма. За по-добър и бърз ефект при възможност повърхността трябва да е загрята до 40-50°С. Изчаква се препарата да подейства от 3 до 15 мин и се изплаква с вода. При по-дебели нагари и трудно отстраними замърсявания натрупаните мазнини се премахват с шпатула или четка, след което се прави повторно третиране.

 

ПОДХОДЯЩ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.

 

 

Технически данни:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ:

H302 Вреден при поглъщане.
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

P260 Не вдишвайте аерозоли.
P264 Да се измие лицето, ръцете старателно след употреба.
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
P280 Използвайте предпазно облекло, предпазни ръкавици, предпазни очила.
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: при неразположение се обадете на лекар, в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ, P301+P330+P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.
P303+P361+P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ.
P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на
няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
P405 Да се съхранява под ключ.
P501 Съдържанието да се изхвърли в лицензирана фирма за третиране или за събиране на опасни отпадъци или разрешен център за събиране на опасни отпадъци, с изключение на празни чисти съдове, които могат да бъдат унищожени като неопасни отпадъци.

 

40,50 лв.
Продуктът е успешно добавен в количката
Базова цена: 40,50 лв.
Моля, изберете: