ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА САНИТАРНИ ПОВЪРХНОСТИ 5 л.

  • Марка: PACHICO
  • Кат. номер: PC-03-5L

PRO WC GEL 5 L.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА САНИТАРНИ ПОВЪРХНОСТИ

 

 

Описание: Професионален препарат за основно и поддържащо почистване на тоалетни чинии, писоари, бидета, замърсени фуги и др. санитарни участъци. Изключително силен и киселинен, подходящ за отстраняване на варовик, ръжда и други упорити замърсявания.

Начин на употреба: Използва се директно от бутилка със специален дизайн, пригодена за жлеба на тоалетната чиния, фугите и други трудно достъпни места. Оставя се да действа няколко минути, след което се изплаква с вода. При силно замърсяванесе препоръчва да се остави за цяла нощ и почистване с четка; последващо изплакване с вода.

 

ПОДХОДЯЩ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.

 

 

Технически данни:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ:

H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

P280 Използвайте предпазни ръкавици, предпазни очила.
P301+P330+P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.
P303+P361+P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ.
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
P310 Незабавно се обадете на лекар, в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.
P321 Специализирано лечение (вж допълнителна инструкция за първа помощ на този етикет).
P501 Съдържанието и съдът да се изхвърли в лицензирана фирма за третиране или за събиране на опасни отпадъци или разрешен център за събиране на опасни отпадъци, с изключение на празни чисти съдове, които могат да бъдат унищожени като неопасни отпадъци.

 

27,00 лв.
Продуктът е успешно добавен в количката
Базова цена: 27,00 лв.
Моля, изберете: