ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРОДУКТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СТЪКЛЕНИ И ГЛАНЦИРАНИ ПОВЪРХНОСТИ 1 л.

  • Марка: PACHICO
  • Кат. номер: PC-05-1L

PACHICO GLANZ

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРОДУКТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СТЪКЛЕНИ И ГЛАНЦИРАНИ ПОВЪРХНОСТИ

 

Описание: Почистващ препарат за прозорци, огледала, кристални и пластмасови повърхности (телефони, факсове, компютри, телевизори). Придава изключителен гланц на стъклените повърхности.

Начин на употреба: Препаратът се използва чрез спрей-пистолет, като се нанася от 30-40 см. разстояние. Изчаква се за реакция, след това се изтрива с чиста и суха памучна бърсалка, която да не оставя власинки.

 

ПОДХОДЯЩ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.

 

Технически данни:

<2.5% анионни ПАВ, 5-15% бутилгликол, вода, парфюм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ:

H315 Предизвиква дразнене на кожата.

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P233 Съдът да се съхранява плътно затворен.

P264 Да се измие лицето, ръцете старателно след употреба.

P280 Използвайте предпазни ръкавици.

P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода.

P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

P332+P313 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.

P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

P362+P364 Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.

6,22 лв.
Продуктът е успешно добавен в количката
Базова цена: 6,22 лв.
Моля, изберете: